AYDINLATMA METNİ

 1. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ALBERT SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (Albert) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla çalışanlara ait her türlü kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.
Kişisel verilerin korunması, Albert’in temel politikaları arasında olup, firmamızın varlığı süresince veri güvenliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş bir kuruluştur. Albert, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından tanımlanan sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

 1. 2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Mesleki Deneyim,  Irk Ve Etnik Köken, Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri gibi kategoriler bulunmaktadır. Detaylı ve güncel bilgiyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sicil Sorgulama Sisteminden erişebilir, Kategoriler, Amaçlar, Alıcılar, Süreler, Kişi Grupları, Yabancı Ülkeler, Güvenlik Tedbirlerini inceleyebilirsiniz.

Kimlik Verisi, Özlük Verisi

Ad Soyad, TC Kimlik No, Kimlik Sıra No, Fotoğraf, Anne Adı, Baba Adı, Eş ve Çocuk Bilgisi Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer, Cilt No, Aile Sıra No, Kütük No, Medeni Durumu, Cinsiyeti, Uyruk

İletişim Verisi

Telefon, E-Posta Adresi, Adres

Finansal Veri

Banka Hesap Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Personellerin İçin Kimlik Belgesi Fotokopisinin Alınması Halinde Belgede Yer Alan Uyruğu, Din Bilgisi Ve Kan Grubu, Personellerin Sağlık Verileri vb.

Görsel Veri

Kamera Kayıtları

Aile ve Yakını Verisi

Çalışanların Beyan Ettikleri Yakın Ve Aile Fertlerinin Ad Soyad, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası Gibi Bilgileri

Diğer Bilgiler

Çalışanların Beyan Ettikleri Askerlik Durumu, Adli Sicil Kaydı, Eğitim Bilgileri, Referans Bilgileri Vb.

İşlem Güvenliği

Kurum İnternetini Kullananların İlgili Kanuna Uygun İnternet Logları


Kişisel verileriniz, Albert tarafından satılan ürün veya ticari ilişkiye göre değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Kurumumuzda Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı gibi tiplerde kişisel veriler bulunmaktadır.

Albert olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş kişisel verileriniz;

 • Anayasa/Kanun/KHK/Tüzük/Yönetmeliklerde belirlenmiş olan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • İşletmemizi ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

 • Çalışan hakedişlerinin ödenmesi, muhasebe ve finansal süreçlerin yönetilmesi,

 • Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek

 • Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle işletmemizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,

 • İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

  amaçlarıyla Albert tarafından işlenmektedir.

Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Albert’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kayıt edilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilecek veya silinecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz var ise açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 1. 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, yazılım, lojistik/dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile yönetim kurulumuz, iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

 1. 5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Albert Kişisel Veri Sahibi Başvuru formundaki ilgili alanları doldurarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile bilgi talebinde bulunabilir.

 

ALBERT SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

E-Posta Yoluyla

BAŞVURU ADRESİ

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi No:32-36C Ataşehir/İstanbul

info@albert.health

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler talep edilebilir.

E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler talep edilebilir.

Kurumumuza kayıt için daha önceden vermiş olduğunuz e-posta adresi üzerinden talep yapmanız kimlik tespitini hızlandıracaktır.


Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde red nedeni/nedenleri veya talebin gerçekleştirilmesi halinde yapılan çalışma yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Albert, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta veya veri koruma süreçlerinde yapabileceği uygulamaya yönelik yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutar.